eine Seite zurück nächste Geschichte diese Seite drucken

 De Bouhne – Philpp


 De Bohne-Philpp

war en alder Kriegs-Veteran vunn 14/18.
Er esch, wie alle annre wehrfähiche deitsche Männer, gleich nooch de Grundausbildung uffem Exerzierplatz in Landaach, in de nei Uniform unn mit de Pickelhaub uffem Kopp, eigerickt. Drunne in Mazedonie hänn se dann erscht emol Quardier gemacht, weil sich der Feind in die Berche verzoche khatt hott. Es war also genunk Zeit, fer sich in voller Wichs unn mim noch owwe gezwirwelde Kaiser-Willem- Schnurres photographiere se losse unn des Bild als Feldposchdkaart in die Heimat se schicke.
Uff sou ännre Kaard hott mer gewähnlich lääse kinne, dass sich der feiche Feind serickgezoche hott unn dass de Kriech bestimmt in e paar Woche aus esch.
Wie mer heit wissen, esch alles ganz annerschder kumme :
Aawerdausende vunn junge Männer hänn im Erschde Weltkriech ihr Lääwe losse misse fer ihr Vaderland.
De Philp awwer hott Glick khatt. Er esch, wie de Kriech endlich aus war, mit re leichte Blessur wirrer hääm kumme. Er hott gheirat unn trotz de Inflazjon 1923 mit seine Frää vier Kinner grouß gezoche. Nooch de Währungsreform war zwar 1 Billion Reichsmark blouß noch e Rentemark wert, awwer mer hott jetz nimmi en Rucksatz voll Geldscheine gebraucht, fer sich beim wahre Jakob en Kamm se kääfe ( wäche de lausiche Zeide ).
Wie dann de Adolf an d´Macht kumme esch unn fer die Landwertschaftliche Produkte „Feschd-Preise“ eigfiehrt hott, do hott sich de Philp uff die Sauzucht verlecht, sei Sau mit Saubouhne gfiedert unn aus seine Grumbeere Schnaps gebrennt.
Er war souzusaache en Vorreiter in moderner Landwirtschaft. Die annre Baure hänn sich zwar e bissel luschdig iwwern gemacht wäche seine Saubouhne. Awwer immerhie war er schunn stolzer Besitzer vun ännre nachelneie Mähmaschin mit re Abkleck-Vorrichtung draa. Mit dere hott er sei Frucht un sei Saubouhne gemeeht , mitre klänne Dreschmaschin alles gedrosche un an sei Säi verfiedert.
Mit seim Grumbeere-Schnaps hotter während em Bau vum Weschdwall Anno 38 riesiche Gschäfde gemacht, weil die Bauarweiter, wu die Bunker in unsere Grenzregion hänn baue derfe, en riesiche Alkeholkonsum ghatt hänn. De Philpp esch gar nimmi noochkumme mit dem Schnapsbrenne. Do hott er sei Feier unnerm Brennkessel gar nimmi ausgeh losse unn uff Dauerbetrieb umgschdellt. Des hottem awwer de Zoll arich krumm genumme unn vun heit uff morche wars aus mit dere illegale Schnapsbrennerei. ´s ganze Häusel hännse uff de Kopp gschdellt unn de ganze Schnaps, wu er verschdeckelt ghatt hott, beschlaachnahmt. Awwer des ääne 50-Litter-Fässel, wu unner seim Meschdhaufe vergraawe war, des hännse nadierlich nit gfunne. E paar Daach speeder hott Deitschland mol wirrer mobill gemacht. De Philp hett zwar aach eiricke misse, awwer nit in de Kriech, sondern in de Knaschd. Zum Glick esch unser Grenzregion ewakuiert worre unn in dem ganze Dorchenanner hännsen äfach vergesse.

*

Schunn ä Daach nooch em Ewakuierungsbefehl hott de Philpp sei Lääderwache zammegschdellt : Unne e paar Bouse Strouh neigelecht, sei Schnapsfässel unn die Flääschschdann neigschdellt, zwää Säck voll Hawwre, e Säckel Mehl , e Loochel Haustrunk, en Wasseräämer unn noch annres Zeich, wu mer fer e weiri Rääs ubedingt braucht, alles orndlich verschdaut. Sei Frää hott dann noch ´s Gscherr unn e paar Glässer Eigemachtes imme Schließkorb unnergebroocht. Hinnerm Sitzbeerdel war noch Platz fer die Matratze, die Deckbetter unn die Truuh mit de Klamotte unn em Mottepulver.
Iwwer des Ganze hott de Philpp sei Räpsdiecher gschbannt, dass nix nass werre kann.
„ Frää, machs Houfdor uff, dass mer fortkummen !“ hott mern rufe heere, „mer missen heit noch üwwerm Rhei driwwe sei !“
Wie dann de Philpp sei Peitsch hott knalle losse, esch sei Gailsche in en leichter Trab gfalle, dann sinn se Richtung Owerhause ausem Derfel nausgfahre.
D´Jobben, e Nochbern vum Philpp, hott denne Zwää noch e ganzi Weil noochgewunke unn bei sich gedenkt : „ Ouwouwou, die kummen im ganze Lääwe nit bis uff Owerfranke“.

*

Am erschde Daach esch de Philpp doch tatsächlich bis uff Speyer, unn geche Owend noch iwwer d´Rheibrick kumme, obwohl sich vor de Brick schun en Mords Schdau vun lauter Läderwäche gebild´khatt hott. Wie er hinner de Brick e Schdroßeschild gsähne hott : Altlußheim 4 km, do esch er „haarum“ gfahre un zu seim Gailsche horrer gsaacht : „Sou mei Alderle, jetz suuche mer uns bei denne Schbarchelbaure e warmes Plätzel unn du kriechsch en Simmre Hawwre un en Ämer Wasser, dann kannsch dich ausruuche !“

Wie er uff Altlusse neikumme esch, hotter mol uff Verdacht vor me gröißere Baurehaus aaghalde, weil do e paar Leit vorm Houfdoor gschdanne sinn unn ziemlich laut minanner gered´t hänn. Nadierlich hännse vum Kriech geredt unn vun denne veele Fremde, die wu jetzert zu Tausende vun driwwe riwwer kummen. Mit denne Fremde hännse nadierlich die Pälzer gemäänt, bsonders die, wu nooch an de französische Grenz wohnen, die wu fer Gehweg „Trottwar“ unn fer Schirm „Parablee“ saachen, korz die wu eichentlich gar kä richtige Deitsche , sondern Franzosekepp sinn..
Wie de Philpp vun seim Sitzberdel abgschdeche unn uff die Männer zugange esch, do hännse pletzlich uffghert sou schlecht iwwer die Pälzer se redde. Mer hotten aagemerkt, dass en ehr dummes Gebabbel vun weche Franzousekepp ziemlich peinlich war.
Der Ältschde vun denne Altlussemer Baure, der wu in seine Peif sou en richticher Dachkrawwler aus eichenem Aabau gerächt hott, den hott de Philp freindlich agschbroche un gfroocht, ebb er nit mit seim Wache iwwer Nacht bei ihm bleiwe kennt, er deht ach morche in aller Frieh weirer fahre in Richtung Owerfranke.
„Hmh“, hott der Alde gebrummt un aschdännich Dampf mit seine Peif gemacht, „warum eichentlich net, - fahr do in moin Hof noi un schpann doin Gaul aus.“
De Philpp hott sich des nit zwämol saache losse. Dann esch er mimme Millichhäwwel an sei Fässel gange, wu sei Schwarzgebrännter drinn war un hott emol e anschdänniches Maul voll rausgelosst. Sei Frää, die wu inzwische mim Schobbeglass vum Wache abgsteche esch, fer sich am Brunne en Schluck Wasser se houle, hott sofort gschalte, des Schobbeglass mit Schnaps gfillt unn
denne fremde Männer zum Versuuche ageborre.
„Gar net schlecht !“ hott de Alt gemäänt unn es Glass weirergäwwe. Wie de Letschde browiert ghatt hott, war de Schobbe leer unn de Philpp hott glei wirrer d´Luft raus gemacht.
So nooch unn nooch sinn die Schbarchelbaure in Schdimmung kumme, hänn im Philpp uff die Schulder gekloppt unn de Alte mit de Peif hott gemäänt :“ Gibb mir mol doi Millichhäwwel her, ich hol jetz oin Schluck von moim Moschd ruffer!“
Wie er den Beerebumbes ins Schobbeglass eigschenkt khatt hott unn de Philpp versuuche hott losse, do esch dem beinoh ´s Messer im Sack uffgange. Er hott sich awwer nix aamerke losse un gemäänt : „ Den kammer trinke, awwer blouß wammer vorher e halb Schöppel vun meim Schnaps intus hott !“ Jetz war´s Eis gebroche.
Am negschde Morche hott de Alt zum Philpp gsaacht : „ Wenn ihr wellet, könnet ihr zwoi bei uns bleiwe, noo Owerfranke isch´s viel zu weit.“
De Philpp hott sich des nit zwäämol saache losse un esch in Altlusse geblewwe. Sei Schnapsfässel hott schunn nooch e paar Daach ziemlich houhl geklunge, wanner draa gekloppt hott. Awwer er hott sou bei sich gedenkt : Umsunschd esch blouß de Doud, unn der koschd mänschdens ´s Lääwe…

*

Wie de Winder rum unn sei Schnapsfässel leer war, do hott ´s de Philpp nimmi ausghalde bei de Schbarchelbaure. Er hott sich beim Schnuteputzer sein Schnauzer schdutze losse unn esch wirrer hääm in d´ Palz umgezoche. Sei Brennerei hotter in e Werkschdatt umfunktioniert:  En alder Schnitzbock, e Ziehmesser, en Drillbohrer un e Gschdellsääch hännem vollkomme gelangt, fer Läädre ,Loochle unn Kelterzewwerlich se baue. Fer sein groußer Dorschd horrer sich e Fuurer Haustrunk gemacht, nooch ämme alde Pälzer Rezept :
En groußer Zowwer frischer Weidrechder, gut eigewäächt, en Sack Frankedahler Sunn druff gschmesse, dann noch e paar Zentner gemahlene Falläppel unn Schweizer Wasserbeere, alles e paar Daach zieche losse unn dann abgekeltert.
Des ganze Gsöff hott dann faschd genau sou gschmackt wie de Hesse ehr Appelwei. Wammer sich awwer mol draa gewähnt ghatt hott, do esch ähm der Trunk wie Eel nabgeloffe.
De Philpp hott 4 – 5 Litter jeden Daach gepackt unn war owends sou richtich selich. Dann escher gewähnlich niwwer gange zu de Jobben, hott sich uff die Holzkischd nääwerm Herd gsetzt unn vunn Mazedonie verzehlt :
 „ Jobben, wann ich der des verzejhl, was meer 14/18 in Mazedonie mitgemacht hänn, des glääbsch du nit !“
„ Jo, Philpp, des hosch mer doch schunn dausendmol verzäihlt, des kann ich jo schunn ausewennich !“ hott dann ´d Jobben gsaacht.
„Häwwich der ach schun gsaacht, warum mer 14/18 de Kriech verlore hänn? Mer hänn geche Schluß iwwerhaupt kä Ambaschuur määh ghatt, fer denn Scheißkriech se gewinne, weils nix mäh se fresse gäwwe hott wie Saubouhne! Wochelang, jeden Daach Saubouhne ! Jobben, hosch du schunn emol wochelang nix wie Saubouhne gesse ? - Siehschd, deswääche kannsch du do iwwerhaupt nit mitredde !
Vunn denne Bouhne hämmer dann Fiewer griecht, ball iwwer 43 Grad ! Unn Schiddelfroschd, unser ganzi Kompanie war im Feldlazerett geläche. De Sani hott gsaacht, mer hetten Malaria. Awwer ich saach der, des waren die Saubouhne, wu uns krank gemacht hänn !“
„ A Philpp, do deet ich doch an deine Schdell des Lumbezeich erschd gar nit aaplanze !“
„Wääsch, Jobben, ich muss se jo jetzert nimmi fresse unn mei Säulich, die sinn ganz schaarf uff des Saufuuder, des kannsch ruhich glääwe.“

*

Manchmol esch de Philpp ach zu de Jobben riwwer kumme, weil er de Frontbericht am Volksempfänger hott heere welle. Intressiert hotten hauptsächlich, ebb die deitsche Soldate schunn des Gebiet besetzt hänn, wu noch tausende vun Fässer Konjack, in diefe Felsekeller versteckelt, lieche hänn selle.
„Jobben, des glääbsch du nit, wieveel Konjack die Franzmänner in ehre Keller lieche hänn ! Uralter Konjack, wu e Haufe Geld koschd !“
„Jo Philpp, des weer wass, wann dein Fritz sou e Fässel riwwer schicke deet !“ hott dann mei Groußmudder gsaacht.
„Jobben, hosch du des ach gheert, dass die Partisane ganze Giederziech voll Konjack, die wu unser Wehrmacht uff Berlin schicke hott welle, in d´ Luft gejaacht hänn ? Jobben, sou ebbes, des esch ball nit se glääwe !“

*
 

Klicken Sie hier, wenn Sie keine Navigation sehen